Hội nghị Khoa học

Loại vé Thời gian Mô tả Giá vé
Tiền hội nghị Từ bây giờ đến 10/11/2022 Hội nghị 1 ngày (11/11/2022)

Bao gồm: tham dự 1 session Tiền hội nghị

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ

Chi phí phù thuộc vào từng session

Hội nghị 2-Ngày

(Early Bird)

Từ bây giờ đến 30/09/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ
Hội nghị 2-Ngày

(Standard)

Kể từ ngày 01/10/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.700.000 VNĐ
Loại vé Thời gian Mô tả Giá vé
Tiền hội nghị Từ bây giờ đến 10/11/2022 Hội nghị 1 ngày (11/11/2022)

Bao gồm: tham dự 1 session Tiền hội nghị

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ

Chi phí phù thuộc vào từng session

Hội nghị 2-Ngày

(Early Bird)

Từ bây giờ đến 30/09/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ
Hội nghị 2-Ngày

(Standard)

Kể từ ngày 01/10/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.700.000 VNĐ
Loại vé Thời gian Mô tả Giá vé
Tiền hội nghị Từ bây giờ đến 10/11/2022 Hội nghị 1 ngày (11/11/2022)

Bao gồm: tham dự 1 session Tiền hội nghị

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ

Chi phí phù thuộc vào từng session

Hội nghị 2-Ngày

(Early Bird)

Từ bây giờ đến 30/09/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ
Hội nghị 2-Ngày

(Standard)

Kể từ ngày 01/10/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.700.000 VNĐ